Kontakt

Qimtek AB
Svärdvägen 9
182 33  Danderyd
Stockholm
Sweden
Telefon: 08-753 48 00
Fax: 08-753 48 09
info@qimtek.se
www.qimtek.se

Organisationsnr: 556733-1011

Integritetspolicy, Användarvillkor och Allmänna Villkor


A. Integritestpolicy
B. Användarvillkor www.qimtek.se

C. Allmänna villkor för användning av Qimteks Tjänster

 

A. Integritetspolicy


Integritetspolicy
Din integritet är viktig för Qimtek AB, hädanefter kallat Qimtek. Vår integritetpolicy beskriver hur vi samlar in, använder, överför och lagrar information om vår webbtjänsts användare. Qimteks integritetspolicyn utgår ifrån i EU-direktivet GDPR (General Data Protection Regulation).
Om du väljer att inte registrera dig som användare på Qimtek kan du ändå besöka vissa av delar av Tjänsten helt anonymt.
Qimtek samlar in och uppdaterar sådan information som erhålls automatiskt via din användning av våra tjänster, via direktkontakt med dig, från tredje part eller via någon annan av våra leverantörer.
Informationen används för att administrera, stödja, förbättra och få feedback på våra tjänster samt för att upptäcka och förebygga fel, brott mot vår nätverkssäkerhet, lagstiftning eller våra avtalsvillkor.
Qimtek kan komma att uppdatera sin integritetpolicy från tid till annan. Ifall vi ändrar policyn på ett väsentligt sätt kommer detta att meddelas.

1. Insamling och användning av personuppgifter – information du lämnar oss
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Bild- och ljuduppgifter om en person räknas som personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade eller kodade uppgifter är personuppgifter om någon har en nyckel som kan koppla dem till en person.
Du kan bli ombedd att lämna personuppgifter och annan information när du är i kontakt med Qimtek. Det kan exempelvis vara dina person- och kontaktuppgifter, registrering och betalningsuppgifter, detaljer kring deltagande i evenemang, utlottningar eller undersökningar och vissa relevanta uppgifter om dina kontoinställningar.
Du är inte skyldig att lämna de personuppgifter som Qimtek efterfrågar, men om du väljer att inte göra det, kan det i vissa fall medföra att Qimtek inte kan förse dig med våra produkter eller tjänster eller svara på vissa frågor.
Qimtek kan komma att använda informationen i överensstämmelse med den här integritetpolicyn. Det innebär att personuppgifter kan komma att kombineras med annan personlig information för att tillhandahålla och förbättra våra produkter, tjänster, innehåll och reklam. Om du är registrerad användare kan vi dessutom komma att kontakta dig för att inhämta feedback till vårt löpande arbete med att förbättra tjänsten.
Om du inte vill erhålla information eller bli kontaktad av Qimtek markeras det i dina kontoinställningar. Mailutskick som genomförs genom tredje part innehåller möjlighet för mottagaren att enkelt avregistrera sig från ytterligare utskick.
I vårt CRM-system registrerar vi kontaktuppgifter samt noteringar kring kommande, pågående och genomförda kundkonversationer som vi anser att båda parter har nytta av under fortsatt kontakt. Dessa sparas endast så lång tid som de uppfyller detta syfte. Vi noterar aldrig känsliga personuppgifter såsom till exempel uppgifter om någons hälsa, religiösa åskådning eller politiska åsikter.

2. Information Qimtek samlar in automatiskt via Tjänsten
Qimteks tjänst, såsom dess webbsidor, onlinetjänster, interaktiva applikationer, e-postmeddelanden och reklam kan använda "cookies" och andra tekniker som hjälper oss att bättre förstå användarnas beteende samt vilka delar av vår webbtjänst som besöks. Syftet är huvudsakligen att underlätta mätningar av effektiviteten av användarens webbsökningar för att hela tiden kunna förbättra tjänsten.
Som de flesta Internettjänster, samlar Qimtek in viss information automatiskt om din användning av våra tjänster, såsom generiska typer av data som tider och volymen av användning av Tjänsten samt trafikuppgifter.
Det kan vara nödvändigt - enligt lag, juridisk process, tvister och/eller förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter, att lämna ut dina personuppgifter eller annan information rörande användandet av tjänsten.
Vi kan också lämna ut information om dig om vi bedömer att ett utlämnande är nödvändigt för att upprätthålla våra villkor eller skydda vår verksamhet eller användare. Dessutom, i händelse av en omorganisation, fusion eller försäljning kan vi komma att överföra all personlig information som vi samlat in till relevant tredje part.
Qimtek kan komma att lämna ut Registreringsuppgifter och/eller information om dig och ditt Konto till myndigheter som upprätthåller lag och ordning, till statstjänstemän, och/eller till tredje man, om vi bedömer att ett utlämnande är nödvändigt för att upprätthålla lagbestämmelser, våra Villkor eller för att skydda vår verksamhet eller användare.
I händelse av en omorganisation, fusion eller försäljning kan Qimtek komma att överföra alla Registreringsuppgifter och/eller information om dig och ditt Konto som vi samlat in till relevant tredje part.
Om ett företag har tecknat licens för anställdas åtkomst till Tjänsten, kan viss information om användning av Tjänsten lämnas till arbetsgivaren.

3. Tredje parts webbtjänster och tjänster
Qimtek webbtjänster, produkter, applikationer och tjänster kan innehålla länkar till tredje parts webbtjänster, produkter och tjänster. Våra produkter och tjänster kan också använda eller erbjuda produkter eller tjänster från tredje part.
Information som samlas in av tredje part, vilket kan inkludera sådana saker som platsdata eller kontaktuppgifter, styrs av deras integritetspolicy.

4. Säkerhet
All data som samlas in via sajten eller utskick sparas hos väl etablerad tredje parts servrar med hög säkerhet som in sin tur vars ägare uppfyller GDPR. Qimtek eftersträvar största möjliga säkerhet vid överföring och lagring av personuppgifter och annan användarinformation, men kan inte garantera en total säkerhet.

5. Frågor om integritet
Om du har några frågor eller funderingar kring Qimteks integritetpolicy eller databehandling eller om du vill begära tillgång till, ändra eller radera den information som finns kopplad till dig som person. Vänligen kontakta oss via hänvisad epostadress eller feedbackformulär.
Qimtek behandlar dina frågor och eventuella klagomål så fort det är möjligt.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-05-22


B. Användarvillkor www.qimtek.se

1. Allmänt om villkoren för användning av innehållet på webbplatsen www.qimtek.se
Webbplatsen www.qimtek.se ägs och tillhandahålls av Qimtek AB (”Qimtek”). Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du accepterar dessa villkor för användningen av innehållet på webbplatsen.

Webbplatsen innehåller databaser, t.ex. samlingar av namn och adresser, som är skyddade enligt 1 § och 49 § upphovsrättslagen. Webbplatsen innehåller också texter, bilder, illustrationer, fotografier m.m. Dessa är upphovsrättsligt skyddade som litterära eller konstnärliga verk enligt 1 § upphovsrättslagen eller som fotografiska bilder enligt 49 a § samma lag. 

Qimtek strävar efter att i möjligaste mån se till att de uppgifter som finns tillgängliga på webbplatsen är korrekta. Qimtek lämnar emellertid inte någon garanti eller annan utfästelse om uppgifternas innehåll eller dess beskaffenhet i övrigt. Användare av webbplatsen har inte rätt att gentemot Qimtek göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på denna webbplats.

2. Tillåten användning av innehållet på webbplatsen
Det är inte tillåtet att använda publicerade personuppgifter för kommersiellt syfte, för direktreklam eller oönskad e-post.
Det är förbjudet att utan Qimtek:s samtycke göra kopior - oavsett med vilken teknik det sker - av hela eller delar av innehållet på webbplatsen. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på webbplatsen tillgängligt för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt.

Kopiering i digital form får dock ske vid användning av de av Qimtek tillhandahållna sms- och e-posttjänsterna enligt de särskilda villkor som gäller för dessa tjänster. I dessa fall behöver detta copyrightmeddelande inte heller bifogas kopian.

3. Omdömen
På qimtek.se förekommer även en webbtjänst med Användargenererade Omdömen (“Omdömestjänsten”). Detta innehåll omfattas inte av grundlagsskyddet och därmed inte heller av Qimteks utgivaransvar. Omdömestjänsten är att anse som en elektronisk anslagstavla ("BBS") vilket innebär att lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor är tillämplig (den s.k. BBS-lagen) på de omdömen som lämnas i Omdömestjänsten. Det innebär att den som lämnar omdömet är ansvarig för innehållet. För att tydliggöra detta för dig som användare är innehållet i Omdömestjänsten separerat från övrigt innehåll genom markeringsram i orange och informationstext. 

4. Länkning 
När du länkar till qimtek.se:
· Länka direkt till våra tjänster
· Länka direkt till våra resultatsidor och infosidor.
· Vid länkning öppna alltid qimtek.se i ett nytt fönster. Använd så kallade hypertextlänkar. Använd inte inramade lösningar (d v s använd inte frames). qimtek.se och innehållet på qimtek.se ska alltid presenteras i ett eget fönster och aldrig inom ramen för en annan webbplats.
· Använd länken till qimtek.se på ett neutralt sätt.
· Länka inte på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att Qimteks material riskerar att missförstås eller missbrukas.

5. Åtgärder mot otillåten användning
Qimtek ser allvarligt på en otillåten användning av innehållet på webbplatsen och vidtar aktivt åtgärder mot den som gör detta. Vid otillåten användning kan Qimtek komma att vidta de rättsliga åtgärder som anses nödvändiga. Otillåten användning kan under vissa förutsättningar leda till att användaren åläggs att betala skälig ersättning för utnyttjandet samt skadestånd. Otillåten användning kan i vissa fall även leda till att användaren döms till böter eller fängelse i högst två år.


C. Allmänna villkor för användning av Qimteks Tjänster

1. Bakgrund
1.1 Qimtek AB (556733–1011) är ett företag som tillhandahåller industriinformation på webbsajten www.qimtek.se, samt relaterade marknadstjänster. Qimteks industriinformation riktar sig till dem som har behov av att snabbt och enkelt få skräddarsydd information om aktuella industri-projekt och aktörer inom industrin.

1.2 Kunden har nu beställt Tjänsten och får genom detta Leveransavtal tillgång till Tjänsten. Av Leveransavtalet/orderbekräftelsen fram-går vilken /vilka tjänster som ingår.
Qimtek kan ändra och omstrukturera innehållet i tjänsterna. Inget ansvar kan göra gällande mot Qimtek för sådana åtgärder. I de fall Kunden i annan än ringa omfattning påverkas av sådana ändringar skall Qimtek informera kunden därom så snart det kan ske.
Mot denna bakgrund har parterna kommit överens om följande villkor för tillhandahållande och användning av beställda tjänster.

2. Definitioner
I detta avtal skall nedanstående termer ha följande betydelse:
”Leveransavtalet” betyder dessa allmänna villkor inklusive orderbekräftelse och eventuella bilagor.
”Innehållet” betyder det innehåll som från tid till annan tillhandahålls genom beställda tjänster.
”Tjänsten” betyder tillhandahållandet av Innehållet i Tjänsten.

3. Upplåtelse
3.1 Qimtek upplåter och Kunden erhåller därigenom en icke-exklusiv rätt att få tillgång till Tjänsten.

3.2 Qimtek tillhandahåller Innehållet dygnet runt, med undantag för vissa tider då åtgärder måste vidtas för att göra uppdateringar eller åtgärda fel, förseningar, avbrott eller andra störningar.

3.3 Databasinnehållet är skyddat av upphovsrätt som ägs av Qimtek. Kundens rätt att förfoga över Innehållet är begränsad till rätt att i sin näringsverksamhet och för eget internt bruk nyttja Innehållet.

3.4 Företaget har inte, utan föregående skriftligt samtycke från Qimtek, rätt att lägga innehållet på publik hemsida

3.5 Kundens rättigheter att förfoga över Innehållet är begränsade till vad som angivits i punkten 4.3. Företaget har inte rätt att vidaredis-tribuera eller på annat sätt förfoga över Innehållet t.ex. genom att göra elektroniska kopior, överföra Databasinnehållet via brev, e-post, fax eller annat kommunikationsmedel eller visa Databasinnehållet för annan än Kundens anställda. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till Innehållet tillkommer och förblir till fullo Qimtek. Företaget skall hålla Qimtek skadeslösa för samtliga eventuella krav från tredje part som riktas mot Qimtek baserat på av Kunden orsakat intrång i upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Innehållet.

4. Ansvarsbegränsning
4.1 Qimtek tillhandahåller Innehållet i befintligt skick och ansvarar inte för eventuella fel eller brister i Innehållet.

4.2 Kunden skall ha fullständigt och exklusivt ansvar för alla sina aktiviteter rörande Innehållet och Qimtek ansvarar inte på något sätt för skador eller kostnader som uppkommer i samband med Kundens förfogande över Innehållet.

4.3 Båda parters ansvar för skada enligt Leveransavtalet är begränsat till direkta förluster och eventuellt skadeståndsansvar omfattar inte ersättning för utebliven vinst eller andra indirekta skador eller förluster. Leverantörens skadeståndsansvar är alltid begränsat till den avgift som skall utgå för den aktuella Tjänsten under den aktuella avtalsperioden. Dessa ansvarsbegränsningar gäller inte då part orsakat skadan genom uppsåtligt eller vårdslöst handlande eller då Företaget gjort intrång i upphovsrätten till Innehållet.

5. Avgifter och betalningsvillkor
5.1 Avgift utgår i samband med Tjänstens startdatum.

5.2 Avgifter för att få tillgång till Qimtek tjänster är följande:
Basabonnemang 6 900 kr/år eller 690 kr/mån
Premiumabonnemang 18 900 kr/år eller 1 890 kr/mån

5.3 Avgiften betalas i förskott, såvida inte parterna överenskommit om annat. Avgifterna är angivna exklusive mervärdesskatt eller andra därmed jämförliga tillägg och avgifter. Betalningsvillkor är 20 dagar från fakturadatum, därefter utgår dröjsmålsränta med av Riksbanken vid varje tidpunkt fastställd referensränta plus 8 procentenheter till dess att full betalning erlagts.

5.4 Qimtek AB förbehåller sig rätten till årliga prisändringar enligt gällande prislista. 

6. Avtalstid och upphörande
6.1 Beställningen är bindande för Kunden enligt villkor som framgår av detta Leveransavtal. Avtalet är giltigt från den dag beställning skett med en avtalsperiod på 12 månader eller enligt beställningen och löper tillsvidare en ömsesidig uppsägningstid på 30 dagar innan avtalsperiodens utgång. Uppsägning ska ske skriftligen. Om ingen uppsägning sker förlängs Leveransavtalet med samma avtalsperiod som gällde senast, Av Leveransavtalet framgår gällande avtalsperiod.

6.2 Vardera parten har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om:
(a) den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Leveransavtalet, inklusive men inte begränsat till, underlå-telse att betala faktura, och inte inom 20 dagar vidtar rättelse efter skriftlig anmaning från den första parten
(b) den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar, blir föremål för exekutiva åtgärder, inställer sina betalningar, blir föremål för ansökan om företagsrekonstruktion, träder i likvidation eller eljest kan antas ha kommit på obestånd
(c) för det fall en force majeure situation enligt punkten 8 nedan består under längre tid än tre månader.

6.3 För det fall Kunden nyttjar Tjänsten i strid med Leveransavtalet har Qimtek rätt att omedelbart avstänga Kundens användning av Tjänsten eller med omedelbar verkan säga upp Leveransavtalet.

7. Force majeure
7.1 Om uppfyllandet av någon av parternas åtaganden enligt Avtalet hindras eller fördröjs på grund av krig, strejk, lockout, brand, över-svämning, knapphet på transporter eller energi, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller av annan orsak som ligger utanför ifrågavarande parts kontroll, skall nämnda part vara befriad från skadestånd och andra påföljder, förutsatt att parten inom skälig tid informerar motparten om förhållandet. Så snart hindret upphört skall förpliktelser fullgöras på avtalat sätt.

8. Kontaktpersoner
8.1 Parterna ska utse varsin kontaktperson, vilket framgår av Leveransavtalet. Byte av kontaktperson skall skriftligen meddelas den andra parten.

9. Tillämplig lag
9.1 Avtalet skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

9.2 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta Leveransavtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt gällande svensk lag om skiljeförfarande vid tidpunkten för förfarandets påkallande. För obetalda och förfallna fordringar avseende avgifter för Tjänsten eller tvister där tvisteföremålets storlek uppenbarligen inte överskrider 200 000 kronor ska Qimtek eller Kunden äga rätt att väcka talan vid allmän domstol eller hos Kronofogdemyndigheten.

10. Övrigt
10.1 Skulle någon bestämmelse i Leveransavtalet eller del därav befinnas ogiltig eller inte kunna genomföras skall detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt med mindre än att ogiltigheten i väsentlig mån påverkar parternas utbyte av eller prestation enligt Leve-ransavtalet.

10.2 Ändringar av och tillägg till Leveransavtalet skall, för att vara bindande, vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna.

10.3 Kunden har ej rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter i detta Leveransavtal utan Qimtek skriftliga medgivande.

10.4 Leveransavtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Leveransavtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Leveransavtalet ersätts av innehållet i Leveransavtalet.

 |

|

|

|